Promocja Savage Gear 1+1 Gratis

(73)

Regulamin promocji „1+1 GRATIS”

§ 1 Postanowienia wstępne.

1. Promocja „1+1 GRATIS” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez DSI Omnia Janusz Garścia, Marcinkowicka 80, 33-300 Nowy Sącz (POLSKA), NIP:683-189-49-83, w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/
2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia regulaminu dostępnego pod adresem: https://sklepwedkarski.pl/pol-terms.html.
3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.
§ 2 Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Kupującego na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, w ramach której przy zamówieniu (paragonie) obejmującym łącznie co najmniej dwa jednakowe kołowrotki marki Savage Gear lub Prologic z oferty dostępnej pod linkami:
https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Kolowrotki_Promocja-Savage-Gear-1-1-Gratis-63547.html
https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Kolowrotki_Promocja-Prologic-1-1-Gratis-63548.html zostanie naliczony 50 % rabat
2. Promocja obejmuje tylko produkty wymienione w § 2 pkt 1.
3. Promocja trwa od dnia 17.05.2023r. do 31.05.2023 lub wyczerpania zapasów.
4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

• dodać do koszyka co najmniej 2 jednakowe produkty znajdujące się pod linkami:
https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Kolowrotki_Promocja-Savage-Gear-1-1-Gratis-63547.html
https://sklepwedkarski.pl/pol_m_Kolowrotki_Promocja-Prologic-1-1-Gratis-63548.html
• dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) jednocześnie (w ramach tej samej umowy sprzedaży) co najmniej 2 jednakowych produktów objętych Promocją;
• 50 % rabat na dwa jednakowe produkty nalicza się automatycznie w trakcie dokonywania transakcji, bez potrzeby wpisywania przez Kupującego dodatkowych kodów rabatowych.
5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Kupujący może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat kwotowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży brutto promocyjnych towarów nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
8. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.


§ 3 Reklamacje i zwroty
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: bok@sklepwedkarski.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia.
3. Zwrotu produktów objętych Promocją należy dokonywać uwzględniając warunki określone
w § 2 pkt 1. Oznacza to, że produkty promocyjne, zakupione w promocyjnych cenach muszą być zwracane łącznie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: wchodzi w życie od dnia 17.05.2023 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

Cena ()

pixel